2037855 12″ Brush Roller Assembly

$37.95

12″ Brush Roller Assembly, Aluminum

For Models: BG101, BG101DC, BG101H, BG102DC, BG102H, BG107-16HQS, BG107HQS