437.071BG 12” Strip Pad, Black

$4.95

12” Strip Pad, Black

For Models: BGEM8500, BGEM9000